НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова і науково-технічна діяльність в Український військово-медичній академії здійснюється відповідно до керівних та нормативних документів:

- Закони України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 9 вересня 2010 р. № 2519-VI, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, “Про вищу освіту”.

- Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261

- Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, введеного в дію наказом Міністерства оборони України від 27.07.2016 № 385;

- Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України затвердженого наказом Міністерства оборони України від 24.02.2017 року № 115;

- Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 05.03.2001року №78;

- Зведеного річного плану наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України на рік;

- Річного плану наукової і науково-технічної діяльності Української військово-медичної академії.

Розвиток системи медичного забезпечення ЗС України потребує наукового обґрунтування напрямів, шляхів та конкретних заходів визначених:

- Воєнною доктриною України, затвердженою Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015,

- Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженою Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016,

- Стратегічним оборонним бюлетенем України, затвердженим Указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016,

- Державною програмою розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, затвердженою Указом Президента України від 22 березня 2017 року № 73/2017,

- Воєнно-медичною доктриною України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року №910 та

- Концепцією програми розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на період до 2020 року, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 26 липня 2017 року №389.

- Річною національною програмою під егідою Комісії Україна – НАТО (“Наука заради миру та безпеки”).

Наукова робота є важливим напрямком діяльності Академії та будується за принципом інтеграції науки та освіти.

Видами наукової і науково-технічної діяльності є фундаментальні та прикладні наукові дослідження з розвитку системи медичного забезпечення ЗС України

Видами наукової (науково-технічної) роботи є:

- науково-дослідні роботи;

- виконання оперативних завдань, інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах;

- наукове та науково-технічне супроводження;

- винахідницька та раціоналізаторська робота;

- наукова і науково-технічна експертиза;

- наукова робота слухачів Академії;

- підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;

- наукові та науково-практичні конференції, семінари;

- розроблення наукових видань (монографій, енциклопедій і словників, порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, звітів про результати досліджень на навчаннях, рецензій, відзивів, висновків);

- розроблення проектів статутів, нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів, методичних рекомендацій;

- дослідження на навчаннях та інших видах підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);

- випробування (попередні, визначальні, державні та інші) нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) техніки медичного призначення;

- експериментальні розробки;

- узагальнення і розповсюдження передового досвіду підготовки та застосування військ (сил) Збройних Сил.

Основні напрямки наукової діяльності Академії:

- Розроблення науково-методологічних основ планування та організації медичного забезпечення збройних сил у всіх ситуаціях їх застосування, розвиток сучасних технологій в галузі екстремальної медицини;

- Розроблення військово-медичних стандартів для системи медичного забезпечення ЗС України в ході застосування військ (сил), а також метрологічного забезпечення в галузі військової медицини;

- Обґрунтування науково-методологічних основ медичної звітності, медичної статистики та автоматизованих систем управління медичним забезпеченням в мирний час та в особливий період;

- Розвиток сучасних технологій діагностики, лікування та реабілітації актуальної для ЗС України бойової патології;

- Розвиток сучасних технологій в галузі авіаційної, морської медицини та психофізіології;

- Наукове обґрунтування потреби медичної служби ЗС України у медичній техніці та майні, розроблення нормативів та порядку медичного постачання, фармакоекономічних технологій;

- Науковий супровід розробки зразків медичної військової техніки та їх модернізації;

- Розроблення науково-методичних засад розвитку системи превентивної медицини, організації та проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у ЗС України, медичної розвідки, попередження професійно-обумовлених неінфекційних захворювань у військовослужбовців ЗС України та збереження їх професійного здоров’я, боротьби з інфекційними захворюваннями, у тому числі соціально-небезпечними серед військовослужбовців, профілактики розладів психіки та поведінки, контролю та підтримання належного рівня адаптаційних резервів і працездатності військовослужбовців;

- Наукове обґрунтування медичного захисту військ (сил) на воєнний час в умовах хімічних, радіаційних та ядерних загроз з урахуванням стандартів НАТО.

Наукова і науково-технічна діяльність Академії є складовою інтегрованої системи військової освіти і науки. Ця діяльність здійснюється керівним складом Академії, науковими працівниками Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, науково-педагогічними працівниками кафедр, докторантами, ад’юнктами, слухачами.

До складу Академії входить Науково-дослідний інститут проблем військової медицини який є основним науково-дослідним підрозділом, що призначений для виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері військової медицини в інтересах оборони і безпеки держави, науково-методичного та технологічного забезпечення функціонування системи медичного забезпечення Збройних Сил України.

Призначення, структура та результати діяльності Інституту викладено на окремій сторінці веб-сайту Академії.

Необхідно відмітити високий якісний рівень укомплектованості посад НПП, в першу чергу особами з науковими ступенями та вченими (почесними) званнями.

Так, якісне проведення освітнього процесу в Академії забезпечує колектив науково-педагогічних кадрів, який складають:

Управління Академії

науковий ступінь:

доктор наук – 3 особи;

кандидат наук – 2 особи;

мають вчене звання:

професор – 2 особи;

СНС – 1 особа.

Кафедри та факультети Академії:

науковий ступінь:

доктор наук – 39 осіб (з них 23 особи – працівники ЗСУ),

кандидат наук – 66 особи (з них 34 особи – працівники ЗСУ);

Вчені звання:

професор – 28 осіб (з них 17 осіб – працівники ЗСУ),

доцент (СНС) – 55 осіб (з них 32 особи – працівники ЗСУ);

Сформовані та активно працюють наукові школи, які відповідають спеціальностям підготовки наукових кадрів, що дозволяє зберігати науковий потенціал Академії.

За роботу "Реформування військово-медичної освіти України: теоретико-методологічне обґрунтування і практичне впровадження системи підготовки медичних фахівців для сил оборони та медицини катастроф" фахівцям УВМА присуджено Державну премію України в галузі освіти 2018 року (Указ Президента України №301/2018).

За роботу «Стрес-асоційовані розлади здоров’я в умовах збройного конфлікту» фахівцям УВМА присуджено державну премію України в галузі науки і техніки 2018 року (Указ Президента України №112/2019 від 08.04.2019).

За роботу «Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг» присуджено премію Президента України для молодих вчених 2018 року (Указ Президента України №419/2018).

За роботу «Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час» фахівцям УВМА присуджено державну премію України в галузі науки і техніки 2019 року(Указ Президента України №4/2029).

Загалом в Академії працюють вчені, що мають почесні звання:

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки:

доктор медичних наук, професор Бадюк М.І.

доктор медичних наук, професор Лурін І.А.

доктор медичних наук, професор Білий В.Я.

кандидат медичних наук, доцент Охонько О.В.

доктор медичних наук, професор Стеблюк В.В.

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Швець А.В.

доктор медичних наук, професор Лихота А.М.

Лауреати Державної премії України в галузі освіти:

доктор медичних наук, професор Савицький В.Л.

доктор медичних наук, професор Галушка А.М.

доктор медичних наук, професор Лурін І.А.

доктор медичних наук, професор Бадюк М.І.

доктор медичних наук, професор Заруцький Я.Л.

доктор медичних наук, професор Білий В.Я.

Заслужені діячі науки і техніки України:

доктор медичних наук, професор Хижняк М.І.

доктор медичних наук, професор Галушка А.М.

Наукові та науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації в Академії готуються у докторантурі та очній ад’юнктурі за науковими спеціальностями 222 Медицина, 226 Фармація.

В Академії функціонує Спеціалізована вчена рада СРД 26.717.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

В Академії проводиться патентна та винахідницька робота. Результати винахідницької та раціоналізаторської роботи у 2018 році:

6 патентів на корисні моделі;

2 патенти на винахід;

6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Результати винахідницької та раціоналізаторської роботи у 2019 році:

6 патентів на корисні моделі.

У 2019 році начальник кафедри військової загальної практики–сімейної медицини кандидат медичних наук, доцент, полковник медичної служби Воронко Андрій став переможцем Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року».

Доцента кафедри військової хірургії Асланяна Сергія Арменаковича, кандидата медичних наук, лікаря-хірурга вищої категорії найкращого раціоналізатора м. Києва у галузі медицини – 1994р. визнано кращим винахідником Академії 2019 року.

У 2018 році кафедрами Академії завершено 5 НДР, а саме:

“Обґрунтування стандартизації системи медичного забезпечення ЗС України в ході застосування військ (сил)”, шифр “Стандарт”;

“Розробка методики випробувань мобільного цифрового рентгенографічного та короткотермінового рентгеноскопічного комплексів”, шифр “ІОНА”;

“Розробка медико-організаційних, лікувальних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів в аспекті профілактики неінфекційних та інфекційних захворювань у військовослужбовців ЗС України”, шифр “Здоров’я-3”;

“Епідеміологія, перебіг та фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у військовослужбовців, у тому числі за умов впливу шкідливих факторів”, шифр “Терапія-3”;

“Фармакоекономічне обґрунтування формулярних переліків лікарських засобів для забезпечення хірургічних підрозділів медичних закладів Збройних Сил України”, шифр “Формуляр”;

Результати науково-дослідних робіт мають практичну спрямованість, найбільш вагомі наступні:

- Стандарт підготовки I-СТ-3 (видання 2): підготовка військовослужбовця з тактичної медицини;

- Стандарт підготовки: Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї) (видання 1);

- «Керівництво з організації постачання медичною технікою та майном Збройних Сил України у мирний час» (введено в дію Наказом директора Військово-медичного департаменту МОУ від 12.12.2016 №36);

- навчальний посібник «Екстрена медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів»;

- підручник «Воєнно-польова терапія»;

- підручник (в 3-х томах) «Превентивна медицина у військах»;

- «Вказівки по санітарним вимогам до організації розміщення, водопостачання, харчування та лазне-прального обслуговування військ (сил) в польових умовах, на полігонах (навчальних центрах);

- «Вказівки зі складання розкладок продуктів у військово-медичних закладах (із застосуванням Каталогу продуктів);

- «Вказівки щодо проведення першочергових заходів при організації санітарно-епідеміологічної розвідки в місцях дислокації підрозділів ЗС України;

- Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я «Оцінка ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану із цукровим діабетом 2 типу та дисліпідемією (№289-2017)»;

- Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я «Оцінка тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з метаболічним синдромом (№288-2017)»;

- проект наказу МО України “Про затвердження Положення про Службу превентивної медицини МО України” (затверджено наказом від 27.09.2017 № 505);

- навчальний посібник «Тлумачення спеціальної термінології в системі заходів протиепідемічного захисту у ЗС України»;

- практичний посібник «Епідеміологічний аналіз даних у підрозділах і установах служби превентивної медицини МО України;

- концепція застосування цифрового рентгенографічного комплексу та короткотермінового рентгеноскопічного комплексу для інтраопераційного застосування на етапах медичної евакуації;

- методика проведення фармакоекономічних досліджень методом «витрати-ефективність»;

- методика проведення експертного оцінювання і сформовані переліки лікарських засобів для медикаментозного забезпечення військовослужбовців із травмами та пораненнями різної локалізації;

- методичні рекомендації «Профілактика розвитку втоми у військових операторів-радіотелеграфістів з добовим графіком чергувань»;

- методичні рекомендації «Психолого-психіатрична допомога постраждалим у збройних конфліктах»;

- методичні рекомендації “Фармакоекономічне дослідження лікарських засобів для медикаментозного забезпечення постраждалих військовослужбовців із травмами та пораненнями головного мозку” та “Методичні підходи до медикаментозного забезпечення військовослужбовців при наданні кваліфікованої хірургічної допомоги”;

- методичні рекомендації щодо проведення медичного огляду військовослужбовців, громадян призовного віку, військовозобов’язаних у мирний час та під час мобілізації, на особливий період, резервістів, осіб офіцерського складу за призовом до Збройних Сил України.

Для забезпечення ефективного та якісного виконання наукових досліджень Академія співпрацює з іншими установами, підприємствами, з провідними вищими навчальними закладами, науково-виробничими підприємствами, насамперед:

Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;

Інститутом медицини праці НАМН України ім. Ю.І. Кундієва;

Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України;

Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН України;

Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України;

Інститутом громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва НАМН України

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка;

Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

В Академії видається журнал «Військова медицина України», який включено до переліку фахових видань ВАК України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2016 року № 1222). Журнал відповідає вимогам до наукових періодичних видань та розміщений на Web-сторінці сайту Академії.

Двічі на рік видається Збірник наукових праць УВМА «Проблеми військової охорони здоров’я» (наказ МОНУ від 16.05.2016 № 515) та Збірник наукових праць УВМА «Проблеми військової охорони здоров’я», що має гриф обмеження доступу “таємно”.

Академія є співзасновником Збірника наукових праць «Сучасні аспекти військової медицини», який видається Національним військово-медичним клінічним центром «Головний військовий клінічний госпіталь» (http://gvkg.kiev.ua/index.php/nauka).

Щорічно проводиться науково-практична конференція молодих вчених Академії на актуальні теми медичного забезпечення ЗС України.

З 2018 року започатковано щорічну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Академічні читання імені В.В. Паська».

Крім того протягом року науковці, науково-педагогічний склад Академії приймають участь у наукових конференціях та семінарах, в тому числі – міжнародних, про що детально висвітлено в рубриці міжнародне співробітництво Академії

Вгору