МІСІЯ
Української військово-медичної академії

Українська військово-медична академія є єдиним в Україні вищим військовим навчальним закладом післядипломної освіти та науково- методичним центром, утвореним з метою забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військово-медичних фахівців, а також осіб офіцерського та начальницького складу для здобуття вищої військової тактичної та оперативно-тактичної освіти з метою задоволення потреб медичних служб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також для проведення впровадження наукових досліджень в галузі військової медицини.

Місія Української військово-медичної академії полягає у:

здійсненні освітньої діяльності, повʼязаної зі здобуттям вищої освіти - систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей та кваліфікацій необхідних для забезпечення потреб медичних служб сил оборони України на другому, третьому та науковому рівнях вищої освіти шляхом розширення обсягу викладання дисциплін військово-медичного спрямування та введенням військово-спеціальних елементів до освітніх та освітньо-наукових програм підготовки магістрів (вища медична освіта та вища військова оперативно-тактична освіта), докторів філософії, докторів наук;

проведенні наукових досліджень спрямованих на розвиток спроможностей системи медичного забезпечення військ (сил) в умовах повсякденної діяльності та під час їх бойового застосування, підвищення якості превентивної медицини, надання медичної допомоги, лікування та медичної реабілітації поранених, уражених, травмованих та хворих;

створення сучасної інфраструктури відповідно до кращих вітчизняних і міжнародних стандартів у напрямку підготовки висококваліфікованих фахівців медичної служби Збройних Сил України та організації всебічного забезпечення діяльності Академії;

забезпеченні гармонійного розвитку слухачів академії як майбутніх фахівців військово-медичної служби, безперервного професійного розвитку компетентних конкурентоздатних фахівців, здатних комплексно та якісно вирішувати задання з медичного забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

збереженні кращих традицій національної вищої військово-медичної освіти, забезпеченні її подальшого розвитку на основі принципів академічної доброчесності, своєрідності та індивідуальності.

Місія досягається здійсненням ефективної цілеспрямованої освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, заходів матеріально-технічного, морально-психологічного, інформаційного та інших видів всебічного забезпечення на основі збереження і розвитку кращих традицій національної військово-медичної освіти та формуванням конкретних стратегічі тих завдань та очікуваних результатів реалізації стратегії розвитку Академії на 2019-2023 рр..


Візія Української військово-медичної академії: Національне лідерство в військово-медичній освіті, науковій діяльності, підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних в Україні та за ії межами фахівців-професіоналів в галузі військової охорони здоровʼя для задоволення потреб медичних служб Збройних сил України та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, та зміцнення обороноздатності України.


ІСТОРІЯ

Історія розвитку національної системи медичної освіти і науки у Збройних Силах України починається від розробленої концепції, одним із основних елементів якої було створення вищого військово-медичного навчального закладу нового типу з науковим центром. На виконання наказу Міністра оборони України від 22 липня 1992 року №133 «Про реформування системи військової освіти в Україні» і постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року №490 «Про реформу системи військової освіти» було створено Військово- медичне відділення у складі двох факультетів і наукового центру військової медицини з розміщенням факультету підготовки військових лікарів при Українському державному медичному університеті імені академіка О.О. Богомольця і факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації – при Київському державному інституті удосконалення лікарів (надалі – ВМВ при УДМУ).

13 січня 1993 року начальником Головного Штабу Збройних Сил України був затверджений штат організаційної групи у складі 13 офіцерів для розгортання ВМВ при УДМУ.

Організаційна група Військово-медичного відділення при Українському державному медичному університеті імені академіка О.О. Богомольця (перший нижній ряд зліва направо: В.П. Печиборщ, В.В. Пасько, Б.А. Клішевич, А.І. Романенко; другий верхній ряд зліва направо: Ю.Г. Сіренко, І.Г. Нечаєнко, О.П. Шелех, І.П. Дмитренко)

Основні нормативні розробки організаційної групи ВМВ при УДМУ були затверджені директивою Головного Штабу Збройних Сил України від 15 червня 1993 року № 053 «Про затвердження штату Військово-медичного відділення» і спільним наказом Міністра оборони та Міністра охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 305/254 «Про створення Військово-медичного відділення при Українському державному медичному університеті та Київському державному інституті удосконалення лікарів».

Основною організаційно-матеріальною і кадровою базою для формування ВМВ при УДМУ були військові кафедри Українського державного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця і Київського інституту удосконалення лікарів.

На ВМВ були покладені наступні основні завдання: післядипломна підготовка військових лікарів та провізорів; підвищення кваліфікації та перепідготовка військово-медичних кадрів для ЗС України; підготовка студентів УДМУ за програмою офіцерів запасу; підвищення кваліфікації викладацького складу військових кафедр вищих медичних навчальних закладів; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем військової медицини і фармації.

В організаційній структурі ВМВ при УДМУ були передбачені: управління; два факультети – факультет підготовки військових лікарів, розгорнутий при Українському державному медичному університеті імені академіка О.О. Богомольця та факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації військових лікарів, розгорнутий при Київському державному інституті удосконалення лікарів; військові кафедри - 6 у 1993 і 10 – у 1995 роках; науковий центр військової медицини (у складі 6 відділів, 13 НДЛ, всього - 323 чоловік); докторантура на 3 і ад’юнктура на 30 осіб; наукова військово-медична бібліотека та підрозділи забезпечення, а всього за штатом - 824 особи.

Підготовка військових лікарів у ВМВ при УДМУ здійснювалася за фахами: лікувальна справа, медико-профілактична справа, стоматологія, фармація і відповідно їм за 10 спеціалізаціями з терміном підготовки – два роки і три місяці та три роки і три місяці (з 1996 року два-три роки).


Пасько В.В.

У липні 1993 року начальником ВМВ при УДМУ призначено кандидата медичних наук, доцента, полковника медичної служби Паська Володимира Васильовича, який в подальшому з березня 1996 року очолив Українську військово-медичну академію (надалі доктор медичних наук, професор, генерал-лейтенант медичної служби).

У серпні 1993 року відбувся перший набір 66 слухачів для навчання у ВМВ при УДМУ за 9 спеціальностями.


Клішевич Б.А.

У листопаді 1994 року, у зв’язку з призначенням полковника медичної служби Паська В.В. начальником організаційно-планового управління ГВМУ ГШ ЗС України, ВМВ при УДМУ очолив доктор медичних наук, доцент (надалі – професор), полковник медичної служби Клішевич Борис Антонович, він же у червні 1996 року призначений начальником Військово-медичного інституту УВМА, створеного при реформуванні ВМВ при УДМУ у травні 1996 року.

У квітні 1995 року ВМВ при УДМУ отримало ліцензію за IV рівнем акредитації і отримало право на провадження освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до військового лікаря (провізора) – спеціаліста за фахом та за магістерськими програмами – магістрів медицини (фармації). У листопаді 1995 року відбувся перший випуск фахівців ВМВ при УДМУ – 25 лікарів-спеціалістів.

На основі спільного рішення колегії Міністерства оборони і Міністерства охорони здоров’я України від 21 квітня 1995 року та постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1995 року №820 «Про створення Української військово-медичної академії» та відповідного наказу Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 1995 року №331/236 «Про створення Української військово-медичної академії» (інструкції до наказу). УВМА була створена у вигляді навчально-наукового і лікувально-профілактичного комплексу. На сьогодні у складі УВМА функціонує 2 факультети і 11 військових кафедр.

У липні 1998 року - Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України УВМА присвоєно статус вищого закладу освіти IV (четвертого) рівня акредитації.

У жовтні 1998 року відкрито постійно діючі докторантуру і ад‘юнктуру відповідно на 3 і 20 місць.

У квітні 1999 року – створена спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій з медичних наук.

У 1999 році в УВМА проведене навчання військово-медичних фахівців Воєнних Сил Грузії, а у 2000 році пройшли навчання військові авіаційні лікарі з Ірану. У 2012 році відбувся випуск військових лікарів – психофізіологів Збройних Сил Республіки Туркменістан.

У 2000 р. УВМА пройшла державну атестацію і отримала свідоцтво про атестацію за спеціальностями: "лікувальна справа", "медико-профілактична справа", "стоматологія", "фармація".


Вороненко В.В.

У 2000 році УВМА також отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста та магістра медицини (фармації).

У червні 2000 року заснований щоквартальний науково-практичний журнал МО України "Військова медицина України”, який включений до переліку наукових фахових видань України з медичних наук.


Левченко Ф.М.

З вересня 2000 року в Академії запроваджена стовідсоткова підготовка лікарів (провізорів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр медицини (фармації).

У січні 2003 року відкрито Військово-медичний музей Академії.

У листопаді 2004 року УВМА отримала ліцензію на право провадження освітньої діяльності, пов’язаної з підвищенням кваліфікації медичних фахівців.

У грудні 2004 року начальником Академії призначено доктора медичних наук, доцента, заслуженого працівника охорони здоров’я України, генерал – майора медичної служби Вороненка Володимира Васильовича.

У липні 2005 р. Академія отримала ліцензію з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до військової підготовки.


Рум'янцев Ю.В.

З 2006 по 2007 року обов’язки начальника Української військово-медичної академії виконував кандидат наук з державного управління, доцент, полковник медичної служби Левченко Федір Миколайович.

З 2007 по 2011 року обов’язки начальника Української військово-медичної академії виконував заслужений працівник освіти України, доктор медичних наук, професор, , полковник медичної служби Рум'янцев Юрій Володимирович.

Варус В.І.

З 2012 по 2013 рік обов’язки начальника Української військово-медичної академії виконвав заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби Варус Василь Іванович.

У липні 2013 року на посаду начальника Української військово-медичної академії призначено заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора, полковника медичної служби Савицького Валерія Леонідовича.

За 23 роки існування відбулося двадцять випусків (всього – 1759 офіцерів медичної служби) та проведено двадцять наборів слухачів факультету підготовки військових лікарів УВМА.

З березня 2014 року понад 50 військовослужбовців УВМА безпосередньо приймали участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, забезпечували її проведення, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, надавали висококваліфіковану медичну допомогу пораненим та травмованим військовослужбовцям та цивільному населенню.

Начальник Української військово-медичної академії бригадний генерал медичної служби САВИЦЬКИЙ В.Л
Вгору