Науково-організаційний відділл

Українська військово-медична академія

 

Науково-організаційний відділл


Начальник науково-організаційного відділу, майор медичної служби
Бєлозьорова О.В.

Науково-організаційний відділл є основним координуючим органом з планування та проведення наукової та науково-технічної діяльності в академії. Відділ був створений у складі НЦВМ у 1993 році з моменту ведення в дію штату ВМВ при НМУ ім. О.О. Богомольця.  Його очолювали: полковник м/с Сіренко Ю.Г. (1993-1994), к.мед.н.; полковник м/с Скалецький Ю.М. (1996-1997), к.мед.н.;  полковник м/с Ніколайчук О.П.  (1994-1996, 1998), підполковник м/с Левченко Ф.М. (1998-1999),  к.н.здерж.упр.;  полковник м/с Рум’янцев Ю.В. (1999), к.мед.н.;, майор м/с  Іванов С.В. (2000-2003),  к.мед.н.; підполковник м/с Охонько О.В. (2004-2006), к.мед.н.; підполковник м/с Власенко О.М. (2006-2013) к.мед.н. З 2013 по 2017 року відділ очолювала підполковник м/с Козак Н.Д., к.мед.н..

Сьогодні у відділі працюють наукові співробітники:

начальник відділу майор м/с Бєлозьорова О.В., старший науковий співробітник  старший науковий співробітник, к.б.н., доцент, працівник ЗС України Рущак Л.В., к.біол.н.; науковий співробітник працівник ЗС України Риженко В.В., діловод працівник ЗС України Потієнко Т.І.

Основні завдання відділу:

  • розробка заходів з організації, планування, координації та контролю ННТД в академії;
  • виконання НДР та наукових розробок;
  • організація науково-технічної експертизи, науково-методичне забезпечення процесу виконання НДР та наукових розробок; науково-інформаційне забезпечення;
  • планування та контроль підготовки НП і НК та їх удосконалення;
  • підготовка та проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;
  • координація міжнародного співробітництва;
  • наукова діяльність членів ВМНТС;
  • організація та облік винахідницької та раціоналізаторської роботи;
  • ведення планово-облікової та звітної документації відділу;
  • здійснення редакційно-видавничої діяльності.

Академія видає щоквартально науково-практичний журнал МО України "Військова медицина України" та 2 рази на рік збірник наукових праць УВМА "Проблеми військової охорони здоров’я" (внесені до Переліку наукових фахових видань).

Протягом 1993-2012 років шляхом здобуття наукового ступеня були підготовлені та захищені 125 кандидатських і 29 докторських дисертацій, захист дисертацій відбувається у спеціалізованій вченій раді академії. Вчене звання професор присвоєно 21 особі, доцента 76 особам, старшого наукового співробітника 3 особам. На кафедрах академії працює 27 докторів наук та 66 кандидатів наук на постійній основі. Ад’юнктуру УВМА закінчили 77 офіцерів, з яких 62 захистили дисертації, докторантуру успішно закінчили 6 офіцерів. За період 1996-2012 рр. ДДІВ України видано співробітникам академії понад 100 патентів та свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, науково-організаційним відділом УВМА видано більше 200 свідоцтв на рацпропозиції.

Академія  має міжнародні зв’язки в галузі військової медицини з 31 країною світу, працює у рамках програми «Партнерство заради миру», НПП та слухачі з 2007 року традиційно беруть активну участь у міжнародних військово-медичних навчаннях "МЕ DCEUR " (Грузія, Молдова, Сербія, Хорватія, Чорногорія).